HAI NGƯỜI THEO CHÚA. Mục sư Nguyễn Thỉ. Hội Thánh Tin Lành Orange

March 11, 2018
Hội Thánh Tin Lành Orange. Mục sư Nguyễn Thỉ

HAI NGƯỜI THEO CHÚA

Lu-ca 18:35 – 19:10

I. Cả hai đều cùng KIÊN TRÌ

II. Cả hai đều thật sự GẶP CHÚA

III. Cả hai đều được THAY ĐỔI

IV. Cả hai đều có một HƯỚNG ĐI MỚI

Comments are closed.