Lễ Thương Khó. “Xin Nhớ Đến Con!”. Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange

Comments are closed.