THỜ PHƯỢNG QUA DÂNG HIẾN TRONG CUỘC ĐỜI NÔ-Ê. Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange.

Hội Thánh Tin Lành Orange February 11, 2018
Will Stevens

THỜ PHƯỢNG QUA DÂNG HIẾN TRONG CUỘC ĐỜI NÔ-Ê

Sáng thế ký 8:1-22

Đức Chúa Trời ban cho con cái Ngài ân sủng, ơn giải cứu, sự chu cấp và lời hứa, vì vậy, thờ phượng Chúa bằng cách dâng lại cho Ngài những gì chúng ta có, phải là điều ưu tiên trong đời sống.

I. Dâng hiến phản ánh ưu tiên của Chúa trong đời sống Nô-ê

II. Dâng hiến tạo biến đổi

A. Nô-ê được ơn trước mặt Đức Chúa Trời
B. Nô-ê thay đổi nghề nghiệp
C. Nô-ê trở nên một tiên tri

III. Dâng hiến thể hiện sự biến đổi của Nô-ê

A. Tạ ơn về món quà tâm linh là cứu rỗi
B. Tạ ơn về sự giải cứu thể chất
C. Đức tin nơi Đức Chúa Trời là Đấng chu cấp bảo toàn sự sống
D. Tin cậy nơi Đức Chúa Trời và lời hứa của Ngài
E. Mối quan hệ với Đức Chúa Trời

IV. Dâng hiến là yếu tố căn bản trong sự thờ phượng

A. Mối tương giao với Đức Chúa Trời là hành động chung trong cộng đồng
B. Nô-ê là một khuôn mẫu thờ phượng đúng đắn
C. Nô-ê hoàn thành chức năng của một thầy tế lễ

Comments are closed.