Phát hình trực tiếp 10:30 am (Giờ California) mỗi sáng Chúa Nhật .

April 22, 2018. Rô-ma 3:19-26

Giải Quyết Vấn Đề Tội Lỗi.

Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange.

  • Sự công bình của Đức Chúa Trời
  • Đức tin
  • Ân sủng

I. Xưng công bình (justification)

  • Verdict
  • Sentence

II. Sự chuộc tội (redemption)

III. Của Lễ Chuộc Tội (propitiation)

hilasterion

  1. Tội lỗi là vấn đề nghiêm trọng
  2. Tội lỗi không thể giải quyết bằng đường lối của con người
  3. Chúa Giê-xu là giải pháp duy nhất cho vấn đề tội lỗi
  4. Ðức tin là yếu tố cần thiết để giải quyết vấn đề tội lỗi
  5. Lòng biết ơn giúp chúng ta sống đạo

Các Sinh Hoạt Đặc Biệt