Phát hình trực tiếp 10:30 am (Giờ California) mỗi sáng Chúa Nhật .