Phát hình trực tiếp giờ học Kinh Thánh 08:00pm – 09:00pm (Giờ California) mỗi tối thứ tư.

Chương trình thờ phượng ngày 17 tháng 3, 2019
Mục sư Nguyễn Thỉ

BÌNH AN TRONG TÂM HỒN
PHÚC ÂM GIĂNG 14:1-7
I. TIN CHÚA (c. 1-5)
1. Chính Chúa (C. 1)
2. Lời hứa của Chúa (c. 2-4)
(1) Chuẩn bị
(2) Trở lại
(3) Đi với Chúa
(4) Ở với Chúa
II. BIẾT CHÚA
1. Đường đi
2. Lẽ thật
3. Sự sống

Các Sinh Hoạt Đặc Biệt