Phát hình trực tiếp giờ học Kinh Thánh 08:00pm – 09:00pm (Giờ California) mỗi tối thứ tư.

Chương trình thờ phượng Tết 2018.

Năm Mới, Người Mới, Sự Sống Mới.

Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange.
II Cô-rinh-tô 5:17

I. NGƯỜI MỚI

  • 1. Ở trong Đấng Christ
  • 2. Người dựng nên mới
    • (1) Đó là một công trình sáng tạo mới (a new creation)
    • (2) Một tạo vật mới (a new creature)

II. SỰ SỐNG MỚI

  • 1. Những sự cũ qua đi
  • 2. Mọi sự đều trở nên mới

 

Các Sinh Hoạt Đặc Biệt