Phát hình trực tiếp giờ học Kinh Thánh 08:00pm – 09:00pm (Giờ California) mỗi tối thứ tư.