Phát hình trực tiếp giờ học Kinh Thánh 08:00pm – 09:00pm (Giờ California) mỗi tối thứ tư.

Hội Thánh Tin Lành Orange September 23, 2018
Mục sư Nguyễn Thỉ

HAI CON ĐƯỜNG

Thi Thiên 1

I. ĐƯỜNG NGƯỜI CÔNG BÌNH

1. Tiêu cực
KHÔNG

THEO:
Sống
MƯU KẾ:
Nguyên tắc sống
KẺ DỮ:
Người sống ngược lại tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời
ĐỨNG:
Theo lập trường
ĐƯỜNG:
Hành vi, lối sống
TỘI NHÂN:
Người không đạt tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời
NGỒI:
Tham dự
CHỖ:
Đám người
KẺ NHẠO BÁNG:
Người chê cười điều tốt lành

2. Tích cực
LẤY LÀM VUI VẺ VỀ:
Vui thích về
Luật pháp của Đức Giê-hô-va:
Lời Chúa
SUY GẪM:
Nhai đi nhai lại
Ngày và đêm:
Thường xuyên

3. Kết quả
Cây trồng gần dòng nước
Cây được trồng lại bên sông đào
Sinh bông trái theo thì tiết
Đúng mùa
Lá không tàn héo
Tươi mới
Thịnh vượng
Hưng thịnh

II. ĐƯỜNG KẺ ÁC
Rơm rác
Trấu
Ngày đoán xét
Ngày cuối cùng
Hội người công bình
Những người có mối quan hệ với Chúa
Diệt vong
Trầm luân, hư mất đời đời

Các Sinh Hoạt Đặc Biệt