Phát hình trực tiếp
10:30 am (Giờ California) mỗi sáng Chúa Nhật .

TIN CẬY VÀO SỰ CHU CẤP CỦA CHÚA
Mục sư Trần Thiện Đức

Lời Chúa hứa:
“Đức Chúa Trời tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Đấng Christ Jêsus.”

                                                                          (Phi-líp 4:19 BHĐ)

 

Điều kiện của Lời hứa:

 

#1: TÔI PHẢI __ CẦU XIN ___CHÚA BAN CHO.

Hãy xin sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ, cửa sẽ mở cho các con.
                                                                         (Ma-thi-ơ 7:7 BHĐ)

“Anh em không có gì cả vì anh em không cầu xin.”

                                                                        (Gia-cơ 4:2b BHĐ)

 

“Anh em cầu xin mà không nhận được vì anh em cầu xin với dụng ý xấu, để dùng cho dục vọng riêng của mình.” (Gia-cơ 4:3 BHĐ)

 

“Đến bây giờ, các con chưa từng nhân danh Ta cầu xin điều gì. Hãy cầu xin đi, các con sẽ nhận được, để niềm vui của các con được trọn vẹn.”                                               (Giăng 16:24 BHĐ)

 

 

# 2: TÔI PHẢI SỐNG __NGAY THẲNG _ TRONG VIỆC LÀM.

“Người sống ngay thẳng sẽ được an toàn, Còn kẻ theo đường lối quanh co sẽ bị vạch trần.”                       (Châm Ngôn 10:9 BHĐ)

 

“Thà làm người nghèo khổ mà ăn ở thanh liêm, Còn hơn là kẻ có môi miệng gian tà, là kẻ ngu dại.”           (Châm Ngôn 19:1 BHĐ)

         

#3: TÔI PHẢI _DÂNG HIẾN_ BẰNG __ĐỨC TIN__

“Hãy nhớ rằng: Ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên quyên góp tùy theo lòng mình đã định, không miễn cưỡng hoặc do ép buộc vì Đức Chúa Trời yêu mến người dâng hiến một cách vui lòng. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em ân điển sung mãn để đáp ứng mọi nhu cầu của anh em, lại còn có dư dật để làm mọi việc lành.”                 (II Cô-rinh-tô 9:6-8 BHĐ)

 

“Hãy đem tất cả phần mười vào kho…Và từ nay, hãy lấy điều nầy mà thử Ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem Ta có mở các cửa sổ trên trời cho các con và đổ phước xuống cho các con đến nỗi không chỗ chứa chăng!”                               (Ma-la-chi 3:10 BHĐ)

 

 

#4: TÔI PHẢI _THỎA LÒNG__ VỚI NHỮNG GÌ TÔI CÓ.

“Tôi đã học sống thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ.”                 

                                                                        (Phi-líp 4:11b BHĐ)

 

Thỏa lòng: __TẠ ƠN__ Chúa những gì mình đang có.

 

“Sự tin kính cùng sự thỏa lòng chính là nguồn lợi lớn. Vì khi chào đời chúng ta chẳng đem gì theo thì lúc lìa đời cùng không thể mang gì đi được. vì vậy, có cơm ăn, áo mặc thì phải thỏa lòng.”                                                    

                                                                   (I Ti-mô-thê 6:6-8 BHĐ)

 

#5: TÔI PHẢI __TIN CẬY___ CHÚA TỪNG NGÀY.

“Đừng lo lắng…Cha các con ở trên trời đã biết hết mọi nhu cầu của các con. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa.”                                             (Ma-thi-ơ 6:31-33 BHĐ)

 

“…đừng đặt hi vọng vào của cải không chắc chắn, nhưng hãy đặt hi vọng nơi Đức Chúa Trời…”                   (I Ti-mô-thê 6:17 BHĐ)

 

 

Hội Thánh Tin Lành Orange
Chúa Nhật 28.5.2017
Mục sư Trần Thiện Đức

Các Sinh Hoạt Đặc Biệt