Phát hình trực tiếp
10:30 am (Giờ California) mỗi sáng Chúa Nhật .

Các Sinh Hoạt Đặc Biệt