Comments are off for this post

Thưa quý con cái Chúa,

Gia-cơ 5:16
Vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu-nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh: người công-bình lấy lòng sốt-sắng cầu-nguyện, thật có linh-nghiệm nhiều.

Giê-rê-mi 33:3
Hãy kêu-cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết.

Hơn lúc nào hết, cầu nguyện là giải pháp tốt nhất để chúng ta đối diện với hoàn cảnh khó khăn đang xảy ra. Hội Thánh chúng ta có chương trình cầu nguyện liên tục mỗi ngày từ 5 giờ sáng đến 12 giờ đêm, mỗi người dành một tiếng đồng hồ trong ngày để cầu nguyện. Xin quý con cái Chúa nhấn vào nút SignUp bên dưới đây để cùng ghi danh tham dự giờ cầu nguyện nầy:Hãy Ghi Danh Cho Mình Thì Giờ Tương Giao Với Chúa

Comments are closed.