Hội Thánh OrangeHọc Kinh Thánh Tối Thứ TưTrung Tâm Cơ Đốc Giáo DụcChương Trình Khuyến Học
Orange Church

HỘI THÁNH TIN LÀNH ORANGE

Tôn Thờ Thiên Chúa   |   Học Hỏi Sống Đạo

Xây Dựng Tình Thân

Phục Vụ Tha Nhân   |   Cứu Người Lầm Lạc

 

Thực Hiện Đại Giới Răn & Đại Mạng Lệnh

Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và quan trọng hơn hết. Còn điều răn thứ hai cũng giống như vậy: Ngươi phải yêu người lân cận như chính mình (Phúc Âm Ma-thi-ơ 22:37-39)

 

Hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp-têm cho họ và dạy họ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các con. Và nầy, Ta luôn ở với các con cho đến tận thế (Phúc Âm Ma-thi-ơ 28:19-20)

Học Kinh Thánh Tối Thứ Tư từ 8pm-9pm giờ với Mục sư Nguyễn Thỉ tại Hội Thánh Tin Lành Orange.

cunghien2

Trung Tâm Cơ Đốc Giáo Dục Mục vụ xây dựng cơ đốc giáo dục, trung tâm thể thao cho các bạn trẻ cơ đốc và là nơi sinh hoạt bồi linh huấn luyện cho tập thể Hội Thánh.

bankhuyenhoc

Chương Trình Khuyến Học của Hội Thánh Orange và Vĩnh Phước.