1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18 – Mục sư Nguyễn Thỉ – HT Tin Lành Orange

Comments are closed.