1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23-28, Mục sư Nguyễn Thỉ – Hội Thánh Tin Lành Orange

Comments are closed.