2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-17, Mục sư Nguyễn Thỉ – Hội Thánh Tin Lành Orange

Comments are closed.