Lu-ca 1:26-37 – Mục sư Nguyễn Thỉ HT Tin Lành Orange

Comments are closed.