Thưa quý con cái Chúa, Gia-cơ 5:16 Vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu-nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh: người công-bình lấy lòng sốt-sắng cầu-nguyện, thật có linh-nghiệm nhiều. Giê-rê-mi 33:3 Hãy kêu-cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những...

Continue reading

Những Bài Ca Giáng Sinh HD. Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange.

Ca Đoàn Hội Thánh Midway City, Ca Đoàn Hội Thánh North Hollywood, Ca Đoàn Hội Thánh Orange, Ca Đoàn Hội Thánh Thanh Lễ TLC, The Rock, Quang Ngọc, Hoàng Nam, Tina Ngọc Nữ, Bảo Châu, Trường Đạt, và nhiều ca sĩ khác. Những Bài Ca Giáng Sinh. Mục sư Nguyễn...

Continue reading