CDCCT_Q5_9A: Cái chết của Chúa Giê xu. Mathiơ 27:32-50. Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange.

Cái chết của Chúa Giê xu. Mathiơ 27:32-50. Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange.

Chúa Giêxu chọn vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời trọn vẹn và tỉnh táo.

Giăng 18:11 Nhưng Đức Chúa Jêsus phán cùng Phi-e-rơ rằng: Hãy nạp gươm ngươi vào vỏ; ta há chẳng uống chén mà Cha đã ban cho ta uống sao?

Rôma 2:28 Vì người nào chỉ bề ngoài là người Giu-đa, thì không phải là người Giu-đa, còn phép cắt bì làm về xác thịt ở ngoài, thì không phải là phép cắt bì; 29 nhưng bề trong là người Giu-đa mới là người Giu-đa, phép cắt bì bởi trong lòng, làm theo cách thiêng liêng, không theo chữ nghĩa, mới là phép cắt bì thật. Một người Giu-đa như vậy được khen ngợi, chẳng phải bởi loài người, bèn là bởi Đức Chúa Trời.

Người ta hiểu lầm Chúa về danh xưng Người này là Giêxu, Vua dân Giu đa.

Nhân chứng đã trích sai lời Chúa về việc xây lại Đền Thờ trong ba ngày.

Comments are closed.