Cái chết của Chúa Giê xu. Mathiơ 27:32-50. Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange. Chúa Giêxu chọn vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời trọn vẹn và tỉnh táo. Giăng 18:11 Nhưng Đức Chúa Jêsus phán cùng Phi-e-rơ rằng: Hãy nạp gươm ngươi vào vỏ; ta há chẳng uống chén mà Cha […]

Continue reading

Cuộc Đời Chúa Cứu Thế Quyển 5 Bài 8c: Các phiên tòa tôn giáo và dân sự xử Chúa Giêxu. Mathiơ 26:57-27:31. Xin Kính mời quí con cái Chúa gần xa đến học lời Chúa vào mỗi tối thứ tư lúc 8pm-9pm tại nhà thờ Hội Thánh Tin Lành Orange, 2130 N. Grand Ave, Santa […]

Continue reading

Ẩn dụ về chiên và dê. Mathiơ 25:31-46. Ngày thứ ba của tuần lễ thánh. Bài giảng trên núi Ô-li-ve. Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange. Các việc nhân đức: bằng chứng và kết quả của đức tin. 1. Cho người đói được ăn 2. Cho người khát uống 3. Tiếp rước khách […]

Continue reading

CĐCCT Q5_6B: Ẩn dụ về các ta lâng. Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange. Trung tín. Mathiơ 25:21 Chủ nói với người rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng […]

Continue reading