CDCCT_Q5_9B. Sự chôn Chúa Giê-xu. Mục sư Nguyễn Thỉ. Mathiơ 27:51-66

Cuộc Đời Chúa Cứu Thế Quyển 5 Bài 9A và 9B.
Hội Thánh Tin Lành Orange. Mục sư Nguyễn Thỉ.
Học Kinh Thánh Tối Thứ Tư Hằng Tuần từ 8pm-9pm.
2130 N. Grand Ave, Santa Ana, CA 92705.

Comments are closed.