CDCCT_Q5_9C: Đấng Christ chiến thắng sự chết và mồ mả.

https://i.ytimg.com/vi/a0LX85CZwlE/hqdefault.jpg

A. Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi ách nô lệ cho tội lỗi.
B. Đấng Christ đã cho chúng ta toàn thắng mọi quyền lực của điều ác.

Comments are closed.