ĐẰNG SAU HIỆN CẢNH. Mục sư Trần Thiện Tri. HT Tin Lành Orange

 ĐẰNG SAU HIỆN CẢNH

Xuất Ê-díp-tô Ký 1                                                                 

 1. Hoàn cảnh của Dân Y-sơ-ra-ên tại Ai-cập.
  • Dân sự trở nên đông đúc và hùng mạnh
  • Dân sự bị vua Pha-ra-ôn bắt lao động khổ sai
  • Dân sự bị vua Pha-ra-ôn tìm cách diệt trẻ em
  • Dân sự được che chở trước sự ngược đãi của vua Pha-ra-ôn

 

 1. Bài học từ đằng sau hiện cảnh
  • Con dân Chúa không bao giờ cô độc
  • Chúa vẩn tể trị trong hiện cảnh bất hạnh
  • Tin cậy Chúa lúc chúng ta cảm giác Chúa không có mặt

“Ở trên trời con có ai trừ ra Chúa? Còn dưới đất con chẳng ước ao người nào khác hơn Chúa. Thể xác và tâm hồn con bị tiêu hao, nhưng Đức Chúa Trời là sức mạnh của lòng con; và là phần của con đến đời đời.”  (Thi-thiên 73:25-26 HĐ)

 

Comments are closed.