Hội Thánh Tin Lành Orange     October 15, 2017 Mục sư Nguyễn Thỉ   BẦY CHIÊN CỦA ĐỒNG CỎ NGÀI Thi Thiên 100  I. ĐẤNG THỜ PHƯỢNG  (C. 5)  Thiện(tôb)  Nhântừ (hesed)  Thànhtín  II. NGƯỜI THỜ PHƯỢNG  (C. 3)  Tạovật  Concái Chiên III. CÁCH THỜ PHƯỢNG (C. 1-2, 4)  Cất tiếng Hầu việc  Đến  (1) Cửa   (2) Hành lang   (3) Danh   

Continue reading

XIN DẠY CHÚNG CON CẦU NGUYỆN Lu-ca 11:1-13 Cầu nguyện là gì?  Là ____TƯƠNG GIAO___ với Chúa. “Khi các con cầu nguyện hãy nói, ‘Lạy Cha…’” (câu 2) “Đức Giê-hô-va chậm nóng giận, Và đầy lòng thương xót, Tha thứ tội lỗi… Nhưng không kể kẻ có tội là vô tội…”                                                                                      (Dân số ký […]

Continue reading

 “LÒNG CÁC NGƯƠI CHỚ HỀ BỐI RỐI” Giăng 14:1-9  Tôi có sự bình an trong sự tin cậy Chúa. “Hãy tin Đức Chúa Trời và cũng tin ta nữa.” Tin tưởng vào Chúa lúc khó khăn. Tôi có sự bình an trong sự chuẩn bị của Chúa. “ Ta đi sắm sẵn cho các ngươi […]

Continue reading

Hội Thánh Tin Lành Orange            September 17, 2017 Mục sư Nguyễn Thỉ KHUÔN MẪU MUÔN ÐỜI Ê-phê-sô 4:1-16 KHUÔN MẪU LÝ TƯỞNG (1-3) Tĩnh từ: TUYỆT HẢO, HOÀN TOÀN Danh từ: MỤC TIÊU ĐEO ĐUỔI KHUÔN MẪU SINH ÐỘNG (4, 12, 16) KHUÔN MẪU HÒA HỢP (c. 4-7) KHUÔN MẪU HOẠT ÐỘNG (c. 11-13) KHUÔN […]

Continue reading

Hội Thánh Tin Lành Orange             September 10, 2017  Mục sư Nguyễn Thỉ   CUỘC CHIẾN TÂM LINH  Ê-phê-sô 6:10-20  I. ÐỐI PHƯƠNG (c. 11-12)  Khôngphải “thịt và huyết”  Chủquyền, thế lực, vua chúa của thế gian mờ tối  Cácthần dữ ở các miền trên trời  II. CHIẾN LƯỢC (c. 10-11)  Nhờsức Chúa (c. 10)  Mangkhí giới của Chúa (c. 11)  Cầunguyện (c. 18)  III. VŨ KHÍ (c. 14-17)  Phòngthủ (c. 14-17a)  (1) Chân lý  (2) Công chính  (3) Phúc Âm   (4) Đức tin   (5) Cứu rỗi  Tấncông (c. 17b)  (1) Gươm  rhomphaia (Lu-ca 2:35)  machaira  (2) Lời  logos (Giăng 1:1)  rhema     

Continue reading

GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC Thư Ê-phê-sô 5:21-6:4 1._____Chấp nhận________ nhau. “Vậy, anh em hãy vì vinh quang của Đức Chúa Trời mà tiếp nhận nhau, cũng như Đấng Christ đã tiếp nhận anh em.” (Rô-ma 15:7 BHĐ) 2.___ Chú ý tới ___ nhau. “Hỡi những người làm chồng, hãy yêu vợ mình, đừng cay nghiệt […]

Continue reading

Hội Thánh Tin Lành Orange                                                                           August 20, 2017 Mục sư Nguyễn Thỉ SỐNG ĐẠO Ê-phê-sô 4:17-32   CĂN BẢN SỐNG ÐẠO (c. 17-24) Ðời sống của người KHÔNG CÓ CHÚA (c. 17-19) Ðời sống của người CÓ CHÚA (c. 20-24) NGUYÊN TẮC SỐNG ÐẠO (c. 25-32) Không NÓI DỐI nữa nhưng NÓI THẬT (c. […]

Continue reading

Khuôn Mẫu Xây Dựng Hội Thánh

Chương trình thờ phượng ngày 13 tháng 8, 2017. Truyền Đạo Hồ Long. HT Tin Lành Orange. KHUÔN MẪU XÂY DỰNG HỘI THÁNH Ê-Phê-Sô 4:1-16 (Câu Gốc 4:3) I. Thái Độ Hợp Nhất của Hội Thánh 1. Đối xử hoà hợp với mọi người (c. 1-3) Right Being before Right Doing Lòng khiêm tốn, nhã […]

Continue reading