Muốn có đời sống mới, phải có tư tưởng mới, Mục sư Trần Thiện Đức. HT Tin Lành Orange

Comments are closed.