NẦY LÀ NGÀY ĐỨC GIÊ-HÔ-VA LÀM NÊN!

Hội Thánh Tin Lành Orange                                                                     November 12, 2017

Mục sư Nguyễn Thỉ

Nầy Là Ngày Đức Giê-hô-va Làm Nên!

Thi thiên 118

 1. CẢM TẠ CHÚA TRONG HIỆN TẠI (c. 1-4)
 • Elohim
 • Đức Giê-hô-va/Gia-vê
 1. Chúa thiện lành: perfect, chương trình, thời điểm của Ngài
 2. Chúa nhân từ (hesed): không thay đổi
 • Tin rằng Chúa dành điều tốt nhất cho mình
 • Tin rằng Chúa tuyệt đối yêu thương
 1. CẢM TẠ CHÚA TRONG QUÁ KHỨ (c. 5-18)
 2. Kinh nghiệm đối với người (6-9)
 3. Kinh nghiệm đối với hoàn cảnh (c. 10-12)

(1) Vây

(2) Nhân Danh Chúa

 1. Kinh nghiệm với chính mình

(1) Bị xô (c. 13-16)

(2) Gần chết (c. 17-18)

III. CẢM TẠ chúa TRONG TƯƠNG LAI (19-29)

 1. Quyết tâm (19-21)
 2. Kinh nghiệm những điều lạ lùng (22-26)
 3. Hiến dâng (27-29)

Comments are closed.