Ngày thứ 6: Các phiên tòa tôn giáo và dân sự xử Chúa Giêxu. Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange.

Cuộc Đời Chúa Cứu Thế Quyển 5 Bài 8c: Các phiên tòa tôn giáo và dân sự xử Chúa Giêxu. Mathiơ 26:57-27:31.

Xin Kính mời quí con cái Chúa gần xa đến học lời Chúa vào mỗi tối thứ tư lúc 8pm-9pm tại nhà thờ Hội Thánh Tin Lành Orange, 2130 N. Grand Ave, Santa Ana, CA 92705. Mục sư Nguyễn Thỉ.

Phiên tòa tôn giáo: Anne rồi đến Cai phe.
Giăng 18:13 Trước hết chúng giải Ngài đến An-ne; vì người nầy là ông gia Cai-phe làm thầy cả thượng phẩm đương niên. 24 An-ne bèn sai giải Đức Chúa Jêsus vẫn bị trói đến Cai-phe là thầy cả thượng phẩm.

Phiên tòa dân sự.
Phi lát:
Mathiơ 27:1 Đến sáng mai, các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân hội nghị nghịch cùng Đức Chúa Jêsus để giết Ngài. 2 Khi đã trói Ngài rồi, họ đem nộp cho Phi-lát, là quan tổng đốc
Hêrốt Antibaa
Luca 23:6 Khi Phi-lát nghe điều đó, thì hỏi nếu người nầy thật là dân Ga-li-lê chăng. 7 Biết Ngài thuộc quyền cai trị của vua Hê-rốt, bèn giải đến cho vua Hê-rốt, vua ấy ở tại thành Giê-ru-sa-lem trong mấy ngày đó.
Giải trở ngược lại Phi lát:
Luca 23:11 Bấy giờ vua Hê-rốt và quân lính hầu vua đều đãi Ngài cách khinh dể và nhạo báng Ngài; đoạn, họ mặc áo hoa hòe cho Ngài, rồi giao Ngài về cho Phi-lát.

Đaniên 7:13 Ta lại nhìn xem trong những sự hiện thấy ban đêm, nầy, có một người giống như con người đến với những đám mây trên trời; người tới đến Đấng Thượng Cổ và bị dẫn đến trước mặt Ngài.

Comments are closed.