NHẮM MỤC ĐÍCH MÀ CHẠY. Mục sư Trần Thiện Tri. HT Tin Lành Orange.

Hội Thánh Tin Lành Orange December 31, 2017
Mục sư Trần Thiện Tri

NHẮM MỤC ĐÍCH MÀ CHẠY
Phi-líp 3:12-16

I. Người Tin Chúa nhận thức về tình trạng thuộc linh của mình.
“Ấy không phải tôi đã giựt giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đang chạy hầu cho giựt được, … Hỡi anh em, về phần tôi, tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích,…”
• Biết rõ mình chưa được trọn vẹn cho đến khi Chúa trở lại
• Đừng tự mãn về tiến trình thuộc linh của mình
• Luôn đeo đuổi một mức độ tâm linh cao hơn trong sự thánh hóa

II. Người Tin Chúa bền lòng hướng về mục đích – Chúa Giê-xu Christ
“..tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.”
• Đừng cậy vào những thành đạt của mình.
• Nhắm vào Chúa Giê-xu và theo gương Chúa Giê-xu.

“Nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.”
(Phi-líp 3:14)

Comments are closed.