Tài Chánh của Hội Thánh. Mục sư Nguyễn Thỉ. HT tin Lành Orange.

Cuộc Đời Chúa Cứu Thế Quyển 5 Bài 7A. Mathiơ 26:1-16 và 27:3-10.

1. Hai Người đếm tiền.

2. Một Trương Mục Ngân Hàng

3. Hộp Đựng Tiền Mặt

4. Biên Lai

5. Soát Sổ Hằng Năm

Comments are closed.