XIN DẠY CHÚNG CON CẦU NGUYỆN. Mục sư Trần Thiện Đức. HT Tin Lành Orange.

XIN DẠY CHÚNG CON CẦU NGUYỆN

Lu-ca 11:1-13

Cầu nguyện là gì?  Là ____TƯƠNG GIAO___ với Chúa.

Khi các con cầu nguyện hãy nói, ‘Lạy Cha…’” (câu 2)

Đức Giê-hô-va chậm nóng giận, Và đầy lòng thương xót, Tha thứ tội lỗi… Nhưng không kể kẻ có tội là vô tội…”               

                                                                      (Dân số ký 14:8 BHĐ)

Đức Giê-hô-va thương xót người kính sợ Ngài, Khác nào cha thương xót con cái mình vậy.”               (Thi thiên 103:13,14 BHĐ)

Đức Giê-hô-va ở gần mọi người cầu khẩn Ngài, Tức ở gần mọi người thành tâm cầu khẩn Ngài.”               (Thi thiên 145:18 BHĐ)

 

Bảy Danh Xưng của Chúa

Jehovah-Shammah “Đức Giê-hô-va ngự tại đó!”  (Ê-xê-chi-ên 48:35). Chúa đang hiện diện với tôi ngay lúc nầy, tôi không bao giờ cô đơn!

Jehovah-Rohi “Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi” (Thi 23:1). Chúa hướng dẫn, chăm sóc và bảo vệ tôi từng ngày!

Jehovah-Jireh “Đức Giê-hô-va cung ứng” (Sáng 22:14)

Chúa thấu biết những nhu cầu trong đời sống trước khi tôi cầu xin Ngài!

Jehovah-Rophe “Đức Giê-hô-va là Đấng chữa bệnh” (Xuất 15:26) Chúa chữa lành những bệnh tật trong thể xác lẫn tinh thần của tôi!

Jehovah-Tsidkenu “Giê-hô-va Đấng công chính của chúng ta!” (Giê 23:6).  Tôi được kể là vô tội, và được tha thứ tội nhờ huyết Chúa Giê-xu Christ.

Jehovah-M’Kiddish “Giê-hô-va Đấng thánh hóa” (Lê-vi 20:8). Chúa thanh tẩy lòng để tôi sống giống như Chúa Giê-xu!

Jehovah-Shalom “Đức Giê-hô-va bình an” (Các quan xét 6:24). Chúa ban cho lòng bình an trong mọi hoàn cảnh!

Jehovah-Nissi “Đức Giê-hô-va là ngọn cờ của tôi” (Xuất 17:15). Chúa luôn thắng trong mọi cuộc chiến mà tôi phải đương đầu!

KHUÔN MẪU BÀI CẦU NGUYỆN

  1. THỜ PHƯỢNG: Tôi __ca ngợi__ và __tạ ơn__ Chúa.

“Nguyện danh Cha được tôn thánh.” (câu 2b)

  1. CAM KẾT: Tôi __tuân phục __ sống theo mục đích và ý Chúa.

“Vương quốc Cha được đến. Ý cha được nên, ở đất như trời.”

                                           (Lu-ca 11:2c & Ma-thi-ơ 6:10b BHĐ)

III. SỰ CUNG ỨNG: Tôi xin Chúa cung cấp đầy đủ nhu cầu _vật chất__.

“Xin cho chúng con thức ăn ngày nào đủ cho ngày nấy” (câu 3)

  1. SỰ THA THỨ: Tôi cầu xin Chúa __tha thứ__ tội.

“Xin tha tội cho chúng con, vì chúng con cũng tha kẻ mắc lỗi với chúng con.” (câu 4)

 

BỐN BƯỚC ĐỂ ĐƯỢC CHÚA THA THỨ

  1. Xin Chúa Thánh Linh __chỉ ra___ tội

“Đức Chúa Trời ôi! Xin tra xét con và biết lòng con; Xin thử nghiệm con và biết tư tưởng con; Thử xem con có lối ác nào không, Và dẫn con vào con đường đời đời.”

                                                         (Thi-thiên 139:23, 24 BHĐ)

  1. Xưng nhận __từng tội__ một.

“Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn,
Nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó thì sẽ được thương xót.”                                                                   

                                                              (Châm ngôn 28:13 BHĐ)

  1. __bồi thường____ những thiệt hại nếu cần.

Vì vậy, khi con đem lễ vật dâng nơi bàn thờ mà chợt nhớ người anh em mình đang có điều gì nghịch với mình, 24hãy để lễ vật trước bàn thờ, trở về giải hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng tế lễ.”                                              (Ma-thi-ơ 5:23,24 BHĐ)

  1. Tiếp nhận sự tha thứ hoàn toàn bởi __đức tin__

Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính.”                                                        (I Giăng 1:9 BHĐ)

  1. CẦU THAY: Tôi cầu nguyện cho nhu cầu người khác.

“Khi các con…Xin cho chúng con…Xin tha tội cho chúng con…vì chúng con…với chúng con. Xin đừng để chúng con…”

“Vậy, trước hết ta khuyên dặn con phải… cầu thay cho mọi người.”                  

                                                                      (I Ti-mô-thê 2:1 BHĐ)

  1. SỰ BẢO VỆ: Tôi xin Chúa bảo vệ và cho tôi __chiến thắng__ cám dỗ.

“Xin đừng để chúng con sa vào sự cám dỗ.” (câu 4b)

“Hỡi các con cái bé mọn, phần các con, là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian.”                                                         (I Giăng 4:4)

Comments are closed.