ý Nghĩa Lễ Giáng Sinh – The Gifts of Christmas

Phúc Âm Lu-ca 2:1-14.

Vả, cũng trong miền đó, có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh, họ rất sợ hãi.
Thiên sứ bèn phán rằng: “Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu Thế, là Christ, là Chúa.”

Chúa Giáng Sinh
1. TÔI NHẬN ĐƯỢC NIỀM TIN & HY VỌNG. Christmas gives me Faith & Hope.
2. TÔI NHẬN ĐƯỢC ƠN THA THỨ. Christmas gives me Forgiveness
3. TÔI NHẬN ĐƯỢC HÒA BÌNH. Christmas gives me Peace.

Comments are closed.