Comments are off for this post

Sức mạnh của Sự Cầu Nguyện. Mục sư Lê Thế Đinh. HT Tin Lành Orange

Sinh Hoạt Cao Niên ngày 16 tháng 7, 2016.

Sức mạnh của Sự Cầu Nguyện. Mục sư Lê Thế Đinh. HT Tin Lành Orange

1. Trường hợp đau khổ
2. Trường hợp vui mừng
3. Trường hợp đau ốm
4. Trường hợp cách xa lẽ thật

Comments are closed.