Comments are off for this post

Ai làm chủ cuộc đời tôi? Mục sư Nguyễn Hoàng Tuấn.

Hội Đồng Bồi Linh Nam Giới Phụ Nữ Miền Nam California ngày 23 tháng 4, 2016.

Ai làm chủ cuộc đời tôi?

Mục sư Nguyễn Hoàng Tuấn.

Comments are closed.