Hội Đồng Bồi Linh Nam Giới Phụ Nữ 2015. HT Tin Lành Orange.

Chúa sống trong tôi. Diễn giả Mục sư Nguyễn Thỉ. Ga-la-ti 2:20 I. BỊ ĐÓNG ĐINH VÀO THẬP TỰ GIÁ VỚI ĐẤNG CHRIST 1. Cứu rỗi 2. Tuyệt giao với đời sống cũ Ga-la-ti 5:24; 6:14 Rô-ma 6:6 II. ĐẤNG CHRIST SỐNG TRONG TÔI 1. Sống trong xác thịt 2....

Continue reading

Hội Đồng Bồi Linh Nam Giới Phụ Nữ 2015. HT Tin Lành Orange.

Chúa sống trong tôi. Diễn giả Mục sư Nguyễn Thỉ. Ga-la-ti 2:20 I. BỊ ĐÓNG ĐINH VÀO THẬP TỰ GIÁ VỚI ĐẤNG CHRIST 1. Cứu rỗi 2. Tuyệt giao với đời sống cũ Ga-la-ti 5:24; 6:14 Rô-ma 6:6 II. ĐẤNG CHRIST SỐNG TRONG TÔI 1. Sống trong xác thịt 2....

Continue reading