Giảng luận ngày 11 tháng 1, 2015. Mục sư Nguyễn Thỉ. Hành Trình Vào Đất Hứa II: VƯỢT BIỂN ĐỎ. Xuất Ai Cập Ký 14:1-31. HT Tin Lành Orange. I. TRƯỚC BIỂN ĐỎ 1. Dời hài cốt Giô-sép Môi-se dời hài cốt Giô-sép theo mình, vì Giô-sép có bắt dân Y-sơ-ra-ên thề quyết rằng: Chắc […]

Continue reading

Hành Trình Vào Đất Hứa I

Xuất 12:1-13 Pilgrimage: là hành hương : là những người có tôn giáo đi đến Thánh địa, là hành trình của người tin Chúa đi vào Thiên Quốc về nước Chúa. Lễ Vượt Qua có ý nghĩa là huyết bôi trên nhà các ngươi ở ( hai cây cột và mày cửa), sẽ dùng làm […]

Continue reading