Hội Thánh Tin Lành Orange December 31, 2017 Mục sư Trần Thiện Tri NHẮM MỤC ĐÍCH MÀ CHẠY Phi-líp 3:12-16 I. Người Tin Chúa nhận thức về tình trạng thuộc linh của mình. “Ấy không phải tôi đã giựt giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đang chạy hầu […]

Continue reading