TINH THẦN GIÁNG SINH: YÊU THƯƠNG Phúc Âm Giăng 3:16 I. Thiên Chúa Yêu Thương Tôi Vô Điều Kiện Chúa yêu thương tôi mặc dù tôi là người có tội II. Thiên Chúa Yêu Thương Hy Sinh Cho Tôi Chúa giáng sinh hiến thân Ngài thay thế cho tôi III. Thiên Chúa Yêu Thương Mọi Người […]

Continue reading