Cuộc Đời Chúa Cứu Thế Q5_2A: Chúa Giêxu:Tiên Tri, Thầy Tế Lễ và Vua vào thành cách khải hoàn. Mathiơ 21:1-11. Mục sư Nguyễn Thỉ hướng dẫn. Mathiơ 21:5 Hãy nói với con gái thành Si-ôn rằng: Nầy, vua ngươi đến cùng ngươi, Nhu mì, cỡi lừa Và lừa con, là con của lừa cái […]

Continue reading

Cuộc Đời Chúa Cứu Thế Q5_2A: Chúa Giêxu:Tiên Tri, Thầy Tế Lễ và Vua vào thành cách khải hoàn. Mathiơ 21:1-11 Mathiơ 21:5 Hãy nói với con gái thành Si-ôn rằng: Nầy, vua ngươi đến cùng ngươi, Nhu mì, cỡi lừa Và lừa con, là con của lừa cái mang ách. Luca 19:38 mà nói […]

Continue reading

Cuộc Đời Chúa Cứu Thế Quyển 5 Bài 1A phần 2. Mục sư Nguyễn Thỉ. Tuần Lễ Cuối: Mathiơ 21:1 Mác 11:1 Luca 19:28 Giăng 12:12 Mathiơ 21:1 Chúa Nhật Mathiơ 21:12 Thứ Hai Mathiơ 21:23 Thứ Ba Mathiơ 26:1 Thứ Tư Mathiơ 26:17 Thứ Năm Mathiơ 26:57 Thứ Sáu Mathiơ 27:57 Thứ Bảy Mathiơ […]

Continue reading

Cuộc Đời Chúa Cứu Thế Quyển 5 Bài 1A. Mục sư Nguyễn Thỉ. Tuần Lễ Cuối: Mathiơ 21:1 Mác 11:1 Luca 19:28 Giăng 12:12 Mathiơ 21:1 Chúa Nhật Mathiơ 21:12 Thứ Hai Mathiơ 21:23 Thứ Ba Mathiơ 26:1 Thứ Tư Mathiơ 26:17 Thứ Năm Mathiơ 26:57 Thứ Sáu Mathiơ 27:57 Thứ Bảy Mathiơ 28:1 Chúa […]

Continue reading

Cuộc Đời Chúa Cứu Thế Q5_3A: Tâm Trí, Tình Cảm và Ý Chí. Điều Răn Lớn Nhất. Mathiơ 22:34-40. Mục sư Nguyễn Thỉ hướng dẫn. Thứ ba: Điều răn lớn nhất. Mathiơ 22:37 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời […]

Continue reading