“LÒNG CÁC NGƯƠI CHỚ HỀ BỐI RỐI” Giăng 14:1-9  Tôi có sự bình an trong sự tin cậy Chúa. “Hãy tin Đức Chúa Trời và cũng tin ta nữa.” Tin tưởng vào Chúa lúc khó khăn. Tôi có sự bình an trong sự chuẩn bị của Chúa. “ Ta đi sắm sẵn cho các ngươi […]

Continue reading

TÌNH VỢ CHỒNG Ê-phê-sô 5:21-33 Người tin Chúa thuận phục lẩn nhau. Vì có Chúa Thánh Linh hướng dẫn Vì kính sợ Đức Chúa Trời Vợ thuận phục chồng như Hội Thánh thuận phục Chúa Hiểu rõ sự bình đẳng vợ chồng và vai trò của mình trong ý muốn Thiên Chúa Tự nguyện đặt […]

Continue reading

Hội Thánh Tin Lành Orange                                                                         April 30, 2017 Mục sư Trần Thiện Tri PHƯỚC HẠNH CHÚA BAN Thư Ê-phê-sô 1:3-14 Chúng ta được Đức Chúa Trời chọn Chúa chọn chúng ta vì Ngài thương xót chúng ta Để sống cách thánh hóa và gây ảnh hưởng chung quanh   Chúng ta được Đức Chúa Trời […]

Continue reading

Lòng Nhân Từ Của Đức Giê-Hô-Va

Thi-Thiên 111.  Nói đến Đức Giê-hô-va , Thi -Thiên theo mẫu tự. Yahweh: Đức Giêhova là Chúa Hằng Hữu, gần gũi chúng ta. Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va thay, Vì tại trong thành vững bền Ngài đã tỏ cho tôi sự nhân từ lạ lùng của Ngài! ( Thi-Thiên 31:21) I. Ngợi Khen Chúa Đức […]

Continue reading