Chương trình thờ phượng Tết 2018. Năm Mới, Người Mới, Sự Sống Mới. Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange. II Cô-rinh-tô 5:17 I. NGƯỜI MỚI 1. Ở trong Đấng Christ 2. Người dựng nên mới (1) Đó là một công trình sáng tạo mới (a new creation) (2) Một tạo vật mới (a […]

Continue reading

Hội Thánh Tin Lành Orange February 11, 2018 Will Stevens THỜ PHƯỢNG QUA DÂNG HIẾN TRONG CUỘC ĐỜI NÔ-Ê Sáng thế ký 8:1-22 Đức Chúa Trời ban cho con cái Ngài ân sủng, ơn giải cứu, sự chu cấp và lời hứa, vì vậy, thờ phượng Chúa bằng cách dâng lại cho Ngài những gì […]

Continue reading