April 22, 2018. Rô-ma 3:19-26 Giải Quyết Vấn Đề Tội Lỗi. Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange. Sự công bình của Đức Chúa Trời Đức tin Ân sủng I. Xưng công bình (justification) Verdict Sentence II. Sự chuộc tội (redemption) III. Của Lễ Chuộc Tội (propitiation) hilasterion Tội lỗi là vấn đề nghiêm […]

Continue reading

Chương trình thờ phượng Tết 2018. Năm Mới, Người Mới, Sự Sống Mới. Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange. II Cô-rinh-tô 5:17 I. NGƯỜI MỚI 1. Ở trong Đấng Christ 2. Người dựng nên mới (1) Đó là một công trình sáng tạo mới (a new creation) (2) Một tạo vật mới (a […]

Continue reading