April 22, 2018. Rô-ma 3:19-26 Giải Quyết Vấn Đề Tội Lỗi. Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange. Sự công bình của Đức Chúa Trời Đức tin Ân sủng I. Xưng công bình (justification) Verdict Sentence II. Sự chuộc tội (redemption) III. Của Lễ Chuộc Tội (propitiation) hilasterion Tội lỗi là vấn đề nghiêm […]

Continue reading