https://i.ytimg.com/vi/Ox4oWGNyYAA/hqdefault.jpg https://youtu.be/Ox4oWGNyYAA Con người và nan đề sự chết. Bài học Cuộc Đời Chúa Cứu Thế quyển 4, bài 5A. Hai lý do Chúa Giêxu chịu chết: để đồng nhất hóa Ngài hoàn toàn với chúng ta và để gánh lấy tội lỗi của chúng ta trên thập tự giá. Mathiơ 16:24 Đức Chúa Jêsus […]

Continue reading

https://i.ytimg.com/vi/lK1tj3ibVps/hqdefault.jpg https://youtu.be/lK1tj3ibVps Con người và thân thể. Bài học Cuộc Đời Chúa Cứu Thế quyển 4, bài 5B. Philip 3:21 Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật. Kính mời quý con cái Chúa cùng […]

Continue reading

https://i.ytimg.com/vi/dkc4XBUfAJk/hqdefault.jpg https://youtu.be/dkc4XBUfAJk Mathiơ 18:10 Hãy giữ mình đừng khinh dể một đứa nào trong những đứa trẻ nầy; vì ta bảo các ngươi, các thiên sứ của chúng nó trên trời thường thấy mặt Cha ta, là Đấng ở trên trời. 11 [Vì Con người đã đến cứu sự đã mất.] 12 Các ngươi tưởng […]

Continue reading

https://i.ytimg.com/vi/iR-ZW3kceGU/hqdefault.jpg https://youtu.be/iR-ZW3kceGU CDCCC Q4 B7C: Người Sa-ma-ri. Hướng dẫn: Mục sư Nguyễn Thỉ Luca 9:51 Khi gần đến kỳ Đức Chúa Jêsus được đem lên khỏi thế gian, Ngài quyết định đi thành Giê-ru-sa-lem.52Ngài sai kẻ đem tin đi trước mình. Họ ra đi, vào một làng của người Sa- ma-ri, để sửa soạn nhà […]

Continue reading

https://i.ytimg.com/vi/WrNcyt-JHjw/hqdefault.jpg https://youtu.be/WrNcyt-JHjw Bài 7B:Ba hành trình:Bê-rê (Luca). Luca 9:31 hiện ra trong sự vinh hiển, và nói về sự Ngài qua đời, là sự sẽ phải ứng nghiệm tại thành Giê-ru-sa-lem. Luca 9:51 Khi gần đến kỳ Đức Chúa Jêsus được đem lên khỏi thế gian, Ngài quyết định đi thành Giê-ru-sa-lem. Luca 9:53 song […]

Continue reading

https://i.ytimg.com/vi/pnf6bmxWZS4/hqdefault.jpg https://youtu.be/pnf6bmxWZS4 Phải tha thứ luôn luôn: Mathiơ 18:21 Phi-e-rơ bèn đến gần Đức Chúa Jêsus mà hỏi rằng: Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi, thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần chăng? 22 Ngài đáp rằng: Ta không nói cùng ngươi rằng: đến bảy lần […]

Continue reading

https://i.ytimg.com/vi/LOIYa7smmLs/hqdefault.jpg https://youtu.be/LOIYa7smmLs Ba hành trình:xứ Giu-đê (Giăng) phân tích 6 tháng phó mình. 1. Giăng 7:2 Vả, ngày lễ của dân Giu-đa, gọi là lễ Lều Tạm gần đến. 2. Giăng 10:22 Tại thành Giê-ru-sa-lem có giữ lễ Khánh Thành đền thờ. Bấy giờ là mùa đông; 3. Giăng 12:1 Sáu ngày trước lễ Vượt […]

Continue reading