https://i.ytimg.com/vi/pnf6bmxWZS4/hqdefault.jpg https://youtu.be/pnf6bmxWZS4 Phải tha thứ luôn luôn: Mathiơ 18:21 Phi-e-rơ bèn đến gần Đức Chúa Jêsus mà hỏi rằng: Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi, thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần chăng? 22 Ngài đáp rằng: Ta không nói cùng ngươi rằng: đến bảy lần […]

Continue reading

https://i.ytimg.com/vi/LOIYa7smmLs/hqdefault.jpg https://youtu.be/LOIYa7smmLs Ba hành trình:xứ Giu-đê (Giăng) phân tích 6 tháng phó mình. 1. Giăng 7:2 Vả, ngày lễ của dân Giu-đa, gọi là lễ Lều Tạm gần đến. 2. Giăng 10:22 Tại thành Giê-ru-sa-lem có giữ lễ Khánh Thành đền thờ. Bấy giờ là mùa đông; 3. Giăng 12:1 Sáu ngày trước lễ Vượt […]

Continue reading