Hành Trình Vào Đất Hứa I

Xuất 12:1-13 Pilgrimage: là hành hương : là những người có tôn giáo đi đến Thánh địa, là hành trình của người tin Chúa đi vào Thiên Quốc về nước Chúa. Lễ Vượt Qua có ý nghĩa là huyết bôi trên nhà các ngươi ở ( hai cây cột và mày cửa), sẽ dùng làm […]

Continue reading

Lòng Nhân Từ Của Đức Giê-Hô-Va

Thi-Thiên 111.  Nói đến Đức Giê-hô-va , Thi -Thiên theo mẫu tự. Yahweh: Đức Giêhova là Chúa Hằng Hữu, gần gũi chúng ta. Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va thay, Vì tại trong thành vững bền Ngài đã tỏ cho tôi sự nhân từ lạ lùng của Ngài! ( Thi-Thiên 31:21) I. Ngợi Khen Chúa Đức […]

Continue reading

Cuộc đời Chúa Cứu Thế Quyển 5 bài 4A_2: Chúa Giêxu lên án lãnh đạo tôn giáo. Hướng Dẫn Mục sư Nguyễn Thỉ. Mathiơ 23:13 Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta; các ngươi không vào đó […]

Continue reading

Cuộc đời Chúa Cứu Thế Quyển 5 bài 4A: Chúa Giêxu lên án lãnh đạo tôn giáo. Hướng Dẫn Mục sư Nguyễn Thỉ. Mathiơ 23:1 Bấy giờ Đức Chúa Jêsus phán cùng dân chúng và môn đồ Ngài rằng: 2 Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đều ngồi trên ngôi của Môi-se. 3 Vậy, […]

Continue reading

Cuộc Đời Chúa Cứu Thế Quyển 5 bài 3B phần 3. Lý trí tận hiến. Câu hỏi thứ tư. Mathiơ 22:41 Khi người Pha-ri-si nhóm nhau lại, thì Đức Chúa Jêsus hỏi họ rằng: 42 Về Đấng Christ, các ngươi nghĩ thể nào? Ngài là con ai? Họ đáp rằng: Con vua Đa-vít. 43 Ngài […]

Continue reading

Cuộc Đời Chúa Cứu Thế Q5_3A: Tâm Trí, Tình Cảm và Ý Chí. Điều Răn Lớn Nhất. Mathiơ 22:34-40. Mục sư Nguyễn Thỉ hướng dẫn. Thứ ba: Điều răn thứ nhì Mathiơ 22:37 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời […]

Continue reading